Skip to main content

Algemene voorwaarden Riklis Karto Niche Perfumes B.V.

Versie 2022

 1. Begrippen 
  1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
 1. Riklis Karto: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Riklis Karto Niche Perfumes B.V, gevestigd te (9711 LD) Groningen aan de Herestraat 89. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80451675.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: degene die een product of een dienst van Riklis Karto afneemt, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Riklis Karto en de Klant tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
 5. Website: de website van Riklis Karto: https://www.rikliskarto.shop
 6. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Riklis Karto die worden gedaan c.q. tot stand komen via de Website.
  2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Aanbod, totstandkoming overeenkomst, herstel van fouten en archief
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De Klant aanvaardt het aanbod en de bijbehorende voorwaarden door het gehele bestelproces op de Website te doorlopen. 
  2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Riklis Karto onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Riklis Karto is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 8. Duur van de Overeenkomst
  1. De Overeenkomst kan voor bepaalde en onbepaalde tijd worden aangegaan. 
  2. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan de Overeenkomst telkens met een opzegtermijn van één maand worden opgezegd.
  3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, is de Overeenkomst opzegbaar tegen het einde van de overeengekomen termijn. Indien de Klant de Overeenkomst niet opzegt, wordt de Overeenkomst telkens van rechtswege verlengd met een termijn van steeds één maand.
 9. Algemene verplichtingen van de Klant
  1. De Klant dient uit zichzelf tijdig (voor zover mogelijk vooraf) alle gegevens en documenten aan Riklis Karto te verschaffen die relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
  2. De Klant staat er voor in dat de door of namens haar aan Riklis Karto verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Klant dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. 
  3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Riklis Karto ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Riklis Karto, wordt de uitvoeringstermijn voor een door Riklis Karto te bepalen periode opgeschort (minimaal gelijk aan de vertraging) en heeft Riklis Karto het recht eventuele schade als het gevolg daarvan op de Klant te verhalen.
 10. Prijzen en betalingen
  1. Riklis Karto kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Riklis Karto op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  3. In afwijking van het vorige lid kan Riklis Karto producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Riklis Karto geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  4. Riklis Karto heeft het recht een prijsverhoging door te voeren vanaf drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. De Klant kan bij zo’n prijsverhoging de Overeenkomst opzeggen/ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  6. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  7. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Riklis Karto te melden.
  8. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Riklis Karto is gewezen op de te late betaling en Riklis Karto de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Riklis Karto gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten worden berekend conform de staffel uit het Besluit BIK. 
 11. Herroepingsrecht

In het geval van producten (zaken):

 1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de periodieke aankoop van parfums gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Riklis Karto mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Riklis Karto mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, of
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, of
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De Klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Riklis Karto mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Verplichtingen van de Klant gedurende de Bedenktijd
  1. Tijdens de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. Riklis Karto kan de Klant de kosten van de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 in rekening brengen en/of verrekenen met het terug te storten bedrag.
 4. Inroepen herroepingsrecht en kosten
  1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Riklis Karto. 
  2. De Klant dient het product zo snel mogelijk terug te sturen naar Riklis Karto of te overhandigen aan (een gemachtigde van) Riklis Karto, en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde meldingDit lijdt uitzondering wanneer Riklis Karto heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door Riklis Karto verstrekte redelijke en duidelijke instructies op de Website. 
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
  5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
  6. Indien de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Klant Riklis Karto een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Riklis Karto is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
  7. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege (automatisch) ontbonden.
  8. Indien de Klant op elektronische wijze via de website van Riklis Karto een verklaring tot ontbinding uitbrengt, stuurt Riklis Karto na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  9. Riklis Karto vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door Riklis Karto in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij Riklis Karto aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  10. De kosten voor het (terug)verzenden van de te retourneren producten komen voor rekening van de Klant.
  11. Riklis Karto gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
  12. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Riklis Karto de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 5. Uitzonderingen herroepingsrecht
  1. Het herroepingsrecht als bedoeld in deze voorwaarden is niet van toepassing op producten en diensten die hiervan wettelijk zijn uitgesloten. Hieronder vallen in ieder geval (maar niet uitsluitend): 
 1. producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Riklis Karto geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Riklis Karto worden aangeboden aan de Klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
 • de Klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Riklis Karto de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Riklis Karto geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
 • de Klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 1. Garanties
  1. De producten en/of diensten die door Riklis Karto worden geleverd voldoen aan de Overeenkomst. Dit is een wettelijke waarborg (ook wel ‘wettelijke garantie’ genoemd).
  2. Een door Riklis Karto, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover Riklis Karto kan doen gelden indien Riklis Karto is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Riklis Karto, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval Riklis Karto is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 2. Levering en uitvoering
  1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Riklis Karto kenbaar heeft gemaakt.
  2. Riklis Karto zal de Overeenkomst met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. 
  3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Riklis Karto het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Riklis Karto tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Riklis Karto bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Intellectuele eigendomsrechten 
  1. De intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde zaken, diensten, aanbiedingen, offertes, tekeningen, afbeeldingen, teksten, etc., blijven berusten bij Riklis Karto of bij de derde van wie Riklis Karto het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze aan de Klant ter beschikking te stellen. Riklis Karto verleent hierbij aan de Klant uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
  2. De Klant staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Riklis Karto materialen of gegevens of andere data ter beschikking worden gesteld of worden geopenbaard dan wel op verzoek van de Klant worden gebruikt door of namens Riklis Karto, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.
  3. De Klant mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende van rechten op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
  4. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Klant ter beschikking gestelde Toepassingen niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen te verwijderen of te omzeilen. 
  5. Indien Riklis Karto door een derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Klant, is de Klant gehouden Riklis Karto in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Klant gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan Riklis Karto. 
 4. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
  1. Op alle Overeenkomsten met Riklis Karto is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten. 
  2. De Klant kan eventuele klachten indienen bij Riklis Karto door een e-mail te sturen naar info@rikliskarto.com.
  3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Riklis Karto.
  4. Bij Riklis Karto ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Riklis Karto binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  5. De Klant heeft het recht een geschil ook aan de rechter voor te leggen. 
  6. Het is daarnaast voor Klanten in de Europese Unie ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR staat voor Online Dispute Resolution.